Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Tożsamość administratora

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach z siedzibą w Łosicach (08-200), ul. Wiejska 3, tel./fax. 83 359 02 32, email: zdp@zdp.losice.pl.

 

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach – można skontaktować się poprzez adres email:
zdp@zdp.losice.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych


Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Stefan Książek.

Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: iod@losice.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna


Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wybranych zadań zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 t.j. z późn. zm.).
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 t.j. z późn. zm.) oraz przepisów właściwych dla poszczególnych zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach.


Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych


Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom, które świadczą usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych.
Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 


Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu oraz urzędów obsługujących te organy oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 


Prawo do ograniczenia przetwarzania


Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

 

Prawa podmiotów danych


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
 

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną usługę. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji takiej usługi.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.