Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"ODBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH  - 2 ZADANIA"

ZADANIE NR 1: „ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2016W NOWE SZPAKI - WALIM W MIEJSCOWOŚCI NOWE SZPAKI - WALIM NA ODCINKU OD KM 0+020 DO KM 2+635, O DŁUGOŚCI 2,615 KM”

ZADANIE NR 2: "ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2026W WOŹNIKI - CZUCHLEBY - CHOTYCZE W MIEJSCOWOŚCI MESZKI, CHOTYCZE KOLONIA I CHOTYCZE NA ODCINKU OD KM 4+470 DO KM 5+597 ORAZ OD KM 5+670 DO KM 6+668, O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 2,145 KM"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI :

    1) ZAŁĄCZNIKI NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE NR 1

            1.3 KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE NR 2

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

    6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

    7) ZAŁĄCZNIK NR 7 -  PROJEKT UMOWY

    8) ZAŁĄCZNIK NR 8-I - PRZEDMIAR ROBÓT

        ZAŁĄCZNIK NR 8-II - PRZEDMIAR ROBÓT

    9) ZAŁĄCZNIK NR 9-I - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

          ZAŁĄCZNIK NR 9-II - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

    10) ZAŁĄCZNIK NR 10-I - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

          ZAŁĄCZNIK NR 10-II - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

"DOSTAWA PIASKU FRAKCJI 0,1 - 2,0 MM W ILOŚCI 450 MG (+/- 5,0 MG) DO SPORZĄDZENIA MIESZANEK PIASKOWO - SOLNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH DO BAZ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO DZIAŁU TECHNICZNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

STANOWISKO: SPECJALISTA DZIAŁU TECHNICZNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

 

WZORY OŚWIADCZEŃ ORAZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY:

 

1) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

2) OŚWIADCZENIE KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZATRUDNIENIE

3) OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020".

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

                1a) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1a

                1b) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1b

                1c) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1c

                1d) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1d

                1e) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1e

                1f) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1f

                1g) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1g

                1h) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1h

                1i) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1i

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ ZADAŃ (CZĘŚCI)

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4a - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODŚNIEŻANIA

    5) ZAŁĄCZNIK NR 4b - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI

                5a) BAZA ŁOSICE

                5b) BAZA SARNAKI

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY

                6a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - POTENCJAŁ TECHNICZNY - WYKAZ NARZĘDZI

Sprawozdania finansowe Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach są opublikowane na stronie BIP Powiatu Łosickiego:

https://www.e-bip.pl/start/37

ZARZĄD POWIATU ŁOSICKIEGO OGŁASZA KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE  URZĘDNICZE STANOWISKO DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH

 

STANOWISKO: DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

1) UCHWAŁA NR 25/2019 ZARZĄDU POWIATU ŁOSICKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2019 ROKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM

ZARZĄD POWIATU ŁOSICKIEGO OGŁASZA KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE  URZĘDNICZE STANOWISKO DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH

STANOWISKO: DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

1) UCHWAŁA NR 16/2019 ZARZĄDU POWIATU ŁOSICKIEGO Z DNIA 6 LUTEGO 2019 ROKU

2) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 16/2019 ZARZĄDU POWIATU ŁOSICKIEGO Z DNIA 6 LUTEGO 2019 ROKU

 
1 do 10 z 118