Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - DOTYCZY CZĘŚCI 2, 4, 5, 8

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA: "ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 i 2018/2019".

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

                1a) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I

                1b) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ II

                1c) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ III

                1d) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ IV

                1e) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ V

                1f) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VI

                1g) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VII

                1h) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VIII

                1i) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ IX

                1j) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ X

                1k) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ XI

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ USŁUG (Dotyczy części 1 i 2)

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

    6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR UMOWY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2012W OD DROGI WOJ. NR 811 - CHYBÓW - LITEWNIKI STARE - WALIM - NOWA KORNICA OD KM 13+337 DO KM 13+551 I OD KM 13+674 DO KM 14+240, O DŁ. 0,780 KM"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2023W OSTROMĘCZYN -KOLONIA CHŁOPKÓW NA ODCINKU OD KM 1+794 DO KM 3+333, O DŁ. 1,530 KM"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU OD KM 9+475 DO KM 13+575, O DŁ. 4,100 KM"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2057W ULICA MAJORA ZENONA W ŁOSICACH"

W ZAKRESIE ODBUDOWY NAWIERZCHNI NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. HENRYKA SIENKIEWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGA DOJAZDOWĄ DO GARAŻY

 
1 do 10 z 63